A biztonságos munkavégzés feltételeinek elsajátításabiztonságos munkavégzés feltételeinek elsajátítása

 

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvényben foglaltaknak megfelelően minden munkavállaló számára munka- és tűzvédelmi oktatást kell tartani, kötelező jelleggel.

 • A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
 • munkába álláskor,
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható!

Az oktatásokat munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként meg kell ismételni.

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével oktatási naplóban rögzíteni kell, és az oktatott dolgozókkal alá kell íratni.

Az ismeretek elsajátításáról a munkáltatónak meg kell győződnie. Ez történhet írásban, vagy szóbeli visszakérdezéssel.

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy azon a munkahelyen, ahol veszély fenyeget, oda csak erre is kiterjedő oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be.

A munkavédelmi oktatás formái:

Előzetes oktatás

A foglalkoztatás megkezdése előtt kell megtartani. Ennek során figyelembe kell venni a munkakör és a munkavégzés sajátosságait, a munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasság megszerzését. Ugyancsak előzetes oktatást kell tartani, ha valamilyen okból (gyes, táppénz, stb.) a munkavállaló 6 hónapnál hosszabb ideje nem dolgozott.

Ismétlődő, időszakos oktatás

Célja az ismeretek szinten tartása illetve a folyamatos munkavégzéshez szükséges új ismeretek átadása.

Rendkívüli oktatás

 • üzemi balesetek, káresemények esetén
 • áthelyezett dolgozók részére
 • munkafolyamat szabályozásának megváltozásakor
 • új gép, technológia üzembe helyezése esetén
 • ha a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai indokolttá teszik

Munkavédelmi oktatási tematika főbb elemei:

Általános ismeretek:

 • Munkavédelmi törvény és kapcsolódó egyéb jogszabályok rövid áttekintése, munkavédelmi hierarchia ismertetése
 • Munkavédelemmel kapcsolatos alapfogalmak megértetése
 • A munkáltató és a munkavállalók jogainak és kötelezettségeinek ismertetése

Gyakorlati ismeretek:

 • A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
 • Magatartási szabályok
 • Munkaeszközök ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségek
 • Munkahelyi kockázatok és elhárításuk ismertetése
 • Képernyős munkahelyek optimális kialakításának szempontjai
 • Képernyős munkakörben foglalkoztatottak munkaszervezési kérdései
 • Foglalkozás-egészségügyi szolgálat igénybevétele, munkaköri alkalmasság
 • Egyéni védőeszközök használata
 • Munkabalesetek és üzemi úti balesetek fogalma
 • Balesetek bejelentése, kártérítési igény bejelentése
 • Elsősegélynyújtás
 • Veszélyes anyagok, a kémiai biztonság vonatkozói előírásainak ismertetése