2. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez12 A gépek gépcsoportba sorolása I. FÖLDMUNKAGÉPEK 11 Univerzális földmunkagépek 12 Kotrók 13 Árokásók 14 Földtolók 15 Földgyaluk 16 Földnyesők FÖLDMUNKAGÉP GÉPCSOPORTOK Kódszám Megnevezés 1111 Traktoralapú univerzális földmunkagép (MSZ EN 474-4) 1212 Gumikerekes kotrók (MSZ EN 474-5) 1222 Lánctalpas kotrók 1223 Teleszkópos kotrók 1311 Vedersoros árokásók 1412 Földtolók 1522 Földgyaluk 1612 Földnyesők II. ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS SZÁLLÍTÓGÉPEK 33 Villástargoncák 36 Speciális anyagszállító és anyagtovábbító járművek ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS ÉPÍTŐIPARI SZÁLLÍTÓ GÉPCSOPORTOK Kódszám Megnevezés 3312 Gyalogkíséretű targoncák 3313 Vezetőállásos targoncák 3324 Vezetőüléses targoncák 3624 Betonszállító mixer 3626 Betonszállító mixer betonszivattyúval 3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek 3628 Szennyvízszállító és szippantó járművek III. EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK 42 Emelő- és szerelőállványok 43 Konténer emelők 44 Járműves daruk 45 Rakodógépek EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP GÉPCSOPORTOK Kódszám Megnevezés 4213 Gépjármű emelő-hátfalak (MSZ EN 1756-1) 4221 Mobil szerelő állvány (MSZ EN 1495) 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról Oldal 13 / 15 4223 Mobil szerelő kosár (MSZ EN 280) 4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű 4374 Konténer emelők 4411 Autódaruk (MSZ EN 13000) 4431 Lánctalpas daruk 4451 Járműre szerelt daruk (MSZ EN 12999) 4511 Hidraulikus rakodók (homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók, MSZ EN 474-3) 4572 Kompaktorok 4593 Vagonkirakók IV. KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉS GÉPEI, FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉPEK 53 Útépítés gépei 55 Alagútépítés gépei 56 Fenntartás- és karbantartás gépei és berendezései KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉSI GÉP, FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉPCSOPORTOK Kódszám Megnevezés 5316 Talajstabilizátorok 5323 Betonbedolgozó finischer 5341 Aszfaltbedolgozó finischer 5344 Aszfaltburkolat maró 5599 Alagútépítő gépek 5631 Útfenntartó-, és karbantartó gépek 5632 Földműfenntartó gépek 3. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez Gépkezelői szaktanfolyam szervezésének tárgyi feltételei13 1.14 2. A gyakorlati tárgyak oktatásához: a) működőképes, az előírt vizsgálatoknak megfelelő (időszakos vizsgálat, érintésvédelem, időszakos műszaki vizsgálat) és a vizsgálatokról érvényes igazolással rendelkező valamely gépcsoportba tartozó gép, amely megfelel a tanuló által választott gépcsoportnak, b) gyakorló terület, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerű használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosítható a tanuló számára a gép kezelésének, valamint a hibaelhárításnak a gyakorlása, beleértve a géphez tartozó különböző tartozékok, szerelékek fel- és leszerelését. A gyakorláshoz olyan hőmérsékletet kell biztosítani, amely belül van a gép üzemszerű használatához engedélyezett hőmérséklet tartomá- nyon, c) a tanuló és a gép üzemeltetéséért felelős személy (a továbbiakban: gyakorlati oktató) ré- szére a gép kezeléséhez (karbantartásához, tartozékcseréjéhez) előírt munka- és védőruha, védőital. 4. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez Az oktatásra vonatkozó részletes szabályok15 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról Oldal 14 / 15 I.16 II. Az oktatás ismeretanyaga17 Az emelési, rakodási művelet helyszínének kijelölése és biztosítása A gép üzembe helyezése Az emelési, rakodási művelet (műveletek végrehajtása) Az emelési, rakodási művelet végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szükséges) A munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása 5. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez A vizsgák megtartására vonatkozó szabályok I.18 II. A képzést követő vizsga (a továbbiakban: gyakorlati vizsga)19 A tanfolyamot folytató szervezet a gyakorlati vizsgák megtartásához a megfelelő gépet biztosítja. A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke gépcsoportonként – a gyakorlati oktatóval történt egyeztetés alapján – határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal. A gyakorlati vizsga időtartama gépcsoportonként 5–10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően. A gyakorlati tantárgyból a vizsgázót a vizsgabizottság vizsgáztatja a gyakorlati oktató jelenlétében. Sikeres a gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot maradéktalanul, megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti. Értékelése a jegyzőkönyvben „M”. Sikertelen a vizsga, ha a jelölt a feladatot csak részben teljesíti, vagy a gép kezelő-szerveit nem megfelelően kezeli, vagy a feladat teljesítése közben a rakományban, a gépben vagy ennek környezetében kárt okoz, vagy a jelenlévők közbeavatkozása nélkül okozna. Ebben az esetben a jegyzőkönyvbe „1” (bekarikázva) kerül. Amennyiben a gyakorlati vizsga sikertelen, a jelölt leghamarabb 6 munkanap elteltével tehet újabb gyakorlati vizsgát. A gyakorlati vizsgák eredményeit a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvben rögzíti, aláírja és átadja a vizsgabizottság elnökének, aki ismerteti a vizsgázókkal a gyakorlati vizsgák eredmé- nyeit. III. A vizsgák lezárása20 A vizsga befejezése után a vizsgabizottság a jegyzőkönyvet aláírja és annak egy-egy példá- nyát kapja: a) a tanfolyamot folytató szervezet, b) az NKH. 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról Oldal 15 / 15 Figyelem: A Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján a https://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/hir/-/hir/93145/true/kozutikozlekedesi-szakember-kepzes-tovabbkepzes-es-vizsgaztatas címen a gépkezelői jogosítvány, képesítéshelyen közreadott információknál 2016. 01. 10-én még a 2016. január 01 előtt hatályos 40/2009 rendelt szerinti információk állnak rendelkezésre, a következő szerint: „A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzésé- ről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a rendelet hatálya többek között kiterjed a közúti áruszállítást végző jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre, amelyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre használnak. Ez alapján, aki targoncával közúti jármű rakodást végez, rendelkeznie kell a fenti rendelet szerinti gépkezelő jogosítvánnyal. Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az emelőgépek kezelési jogosultságát szakképesítéshez köti, ami az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő képesítéssel igazolható, azaz az emelőgépek kezeléséhez megfelelő OKJ-s bizonyítvány is szükséges. A közúti járművek megrakásában részt vevőknek a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VII.31.) KHEM rendelet 2. § (1) értelmében az építőgépkezelő jogosítvány vagy gépkezelő jogosítvány megszerzése nem mentesít a fent említett OKJ-s szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól. Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásá- hoz szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az építőgépek kezelésé- hez OKJ-s bizonyítvánnyal igazolható szakképesítést ír elő.” A 2016. január 01. után a 40/2009 rendelt hatálya a következőkre változott: „A közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt emelő-, rakodó- és útépítő gépre (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodógép),” szerepel. Budapest, 2016. január 10. Dr. Kása Lász