12/2013. (III. 29.) NFM Oldal 7 / 15 N o Rendelet Magyarázat 1. 12/2013. (III. 29.) NFM A 6. sorszámú Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye OEME 1.1. A 2016. január 1-gyel bevezetett módosítások továbbra sem teszik lehetővé kötelező érvénnyel előírt módon az építő- és anyagmozgató kezelője számára, hogy a szakképesítése megszerzésekor a választott szakmairány feltüntetésén túl, az által a gyakorlati vizsgán kezelt gépről, vagy a géphez tartozó gépcsoportról jogosultságát igazoló dokumentumot (gépkezelői jogosítványt) kapjon. Az SZVK a 7.2 pontjában „a bizonyítvány kiadásához kapcsolódóan lehetőség van egy tanúsítvány kiadására, amelyben a vizsga szervezője rögzíti, a vizsgabizottság aláírásával tanúsítja, hogy a vizsgázó a gyakorlati vizsgát mely géptípus igénybevételével teljesítette.” Az SZVK szerinti képzésre való jelentkezéskor a jelentkezőnek az SZVK 7.3 pontja szerint meg kell adnia az által kezelni kívánt gépcsoportot. A gépcsoportot a 7.3. pontban 5 szintig tagolt pontban lévő gyűjtő fogalom adja meg, kivéve 7.3.1.3. Energiaátalakító-berendezések, mert ott ez csak 4 szintű. A gépcsoport meghatározását SZVK csak általánosan, a következők szerint határozza meg: „A szakmai gyakorlati képzés idejébe ugyancsak beszámítható a már említett 42–72 óra gyakorlat, amennyiben a tanfolyami hallgató a szakmairánynak megfelelő gépcsoportra vagy a megfelelő gépcsoportba tartozó gépre érvényes építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik.” A tanúsítványba a géptípus megadását kérni, megadni korlátozással jár, mert akár a gyártói, akár a felhasználó általi típusváltásnál a tanúsítvány érvényét veszti. A kezelői jogosultság géptípus szerinti megadást az államilag elismert szakképesítés megszerzése után – ami gépcsoportot ad meg - a munkáltató általa kidolgozott eljárás alapján a Mvt3 55. § (1.) c), valamint az EBSZ4 I. fejet 6.2. pontja alapján megtartott képzéssel kell biztosítani. 3 A munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII törvény 4 A 47/1999 (VIII. 4.) GM rendelettel hatályba helyezett Emelőgépek Biztonsági Szabályzata. 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról Oldal 8 / 15 2. 40/2009. (VIII. 31.) KHEM OEME magyarázat 2.1. 1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a)1 a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt emelő-, rakodó- és útépítő gépre (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodó- gép), b) a gépet működtető, irányító személyre (a továbbiakban: gépkezelő), c) a gépkezelő jelöltek (a továbbiakban: gépkezelők) képzésére vizsgáztatására, d) a gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvány kiadására. (2)2 A rendelet hatálya nem terjed ki a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóság és a Magyar Honvédség által üzemeltetett gépekre, továbbá az egyes technológiai műveletekben részfeladatokat ellátó, stabil kivitelezésű (telepített) gépsorok részét képező gépekre és az ezeket működtetető gépkezelőkre. (3) E rendelet alkalmazásában gépcsoportnak minősül az egyes gépek tekitetében a munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzői alapján kialakított, négy számjeggyel azonosított csoport. A R. 1. § (1) bekezdés a) pontja általánosan fogalmazza meg a hatályt, amit csak a rendelet teljes terjedelmének elolvasása után lehet egyértelműen meghatározni, azaz a R. - a 2. mellékletében felsorolt gépekre; - azok kezelőire [1. § (1) bekezdés b)]; - e gépkezelők képzésére, vizsgáztatására [1. § (1) bekezdés c) ]; - a gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvány kiadására [1. § (1) bekezdés d)] vonatkozik. Az 1.§ (3) bekezdésben meghatározott gépcsoport jelentőségét a 2. § (1) bekezdésben leírtak adják, mert az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik.” 2.2. 2. § (1) Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik. A gépkezelői képesítés megszerzését az építőgépkezelői munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló együttes miniszteri rendelet alapján kiadott, a gépcsoport valamely géptípusának kezelésére jogosító építőgép-kezelői jogosítvány, és az 1. mellékletben meghatározott gépkezelői jogosítvány igazolja. Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól. (2) Ha az emelő- és rakodógép a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet alapján közúti járműnek minősül, és a munkavégzés vagy a munkahely-változtatás során közutat vagy közforgalom elől el nem zárt magánutat vesz igénybe, és a gép kezelője járművezetési feladatokat is ellát, a gépkezelőnek a közúti jármű vezetésére jogosító, a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott, hatályos engedéllyel is rendelkeznie kell. A 2.§ (1) bekezdés 2. mondatában leírtak - feleslegesek, mert az 5.§ (1) és (2) bekezdési részletesen meghatározzák a gépkezelői képesítés megszerzésének lehetőségét. - zavaróak, mert az 5.§ (1) és (2) bekezdésekben leírtak az ebben a mondatban meghatározottakkal szemben mást rögzítenek. A R 2. § (1) 2. mondata 2009. január 1-ével visszavont 6/1998-as jogszabályra hivatkozik, azóta építő- és anyagmozgatógépek képzé- si irány létezik. Ezért e bekezdés 1. mondatában tett kitétel a 2009 óta a R 1.§ (1) bekezdés a) pontjában felsorolt területre kiképzett gépkezelők megszerzett jogosultságát indoklás nélkül megszünteti. A két jogosítvány "és" kötőszóval való összekötése miatt a 6/1980- as rendelet és az új NKH-s jogosítvány megléte együttesen kell a gépkezeléséhez. 2009 után már nem adtak ki 6/1980-as jogosítvány, így 2009 után vizsgázottak e rendeleti előírás miatt semmilyen mó- don nem kezelhetnek a R hatálya alá tartozó emelő- és rakodógépeket. 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról Oldal 9 / 15 2. 40/2009. (VIII. 31.) KHEM OEME magyarázat 2.3. 3. § (1) Az emelő- és rakodógép gépcsoportba sorolását a 2. melléklet tartalmazza. (2) A gépcsoportba sorolást az emelő- és rakodógép a) konstrukciója által meghatározott munkavégző képessége (a munkavégzés célja és módja), b) munkavégző képességét meghatározó fő szerkezeti jellemzők, továbbá c) a gép kezelőjével szemben támasztható kezelési követelmények határozzák meg. (3)3 A vizsga során alkalmazott emelő- és rakodógép 2. melléklet szerinti gépcsoportba sorolását a vizsgabizottság elnöke határozza meg. A 3.§ (2) bekezdés b) - c) pontjaiban leírtakat nem tartalmazza a 2. melléklet. A 3.§ (3) bekezdésben leírtak nem értelmezhetőek, ellentmondásosak, mert amikor például egy vizsgára jelentkező „A” gépcsoportba tartozó gépre kíván jogosultságot szerezni, akkor a vizsgabizottság elnöke ne jelöljön ki vizsgára egy „B” gépcsoportba tartozó gépet. 2.4. 4. §4 (1) A gépkezelők képzése szaktanfolyamon történik. (2) Szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki a) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel, és b) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel rendelkezik, vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsgát tett, kivéve, ha már rendelkezik hatályos gépkezelői képesítéssel. (3) Szaktanfolyami oktatást az a képző szerv végezhet, amely megfelel a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek. (4) A szaktanfolyamon való részvétel kötelező. A szaktanfolyam keretében gépcsoportonként és tanulónként legalább 3 tanóra gyakorlati oktatást, valamint tanfolyamonként 1 óra munkavédelmi és elsősegély oktatást kell tartani, egy tanóra időtartama 45 perc. (5) A szaktanfolyamon az oktathat, aki megfelel a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feltételeknek, valamint a választott gépcsoportba tartozó gép kezelésére jogosító, e rendeletben meghatározott jogosítvánnyal rendelkezik. (6) Az oktatás ismeretanyagát a 4. melléklet tartalmazza. A 4. § (2) bekezdés b) pontjában leírtaknál törölni kell a „kivéve, ha már rendelkezik hatályos gépkezelői képesítéssel” szövegrészt. Indoklás: Ha valakinek már van hatályos gépkezelői képesítése, akkor biztos, hogy nem fog szaktanfolyamra jelentkezni. 4. § (4) bekezdése kötelező részvételt ír elő. Csak az 5. § (2) bekezdésben leírtak ismerete alapján dönthető el, hogy az előírt kötelezettség az e bekezdésben meghatározott tanórákon való részvételre vonatkozik. (Meg egyébként is, ha valaki nem akar szaktanfolyamra jelentkezi, az annak elvégzésére nem kötelezhető.) 4. § (5) bekezdés: A szakképzésről szóló törvényben a meghatározott feltételek: 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 31. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki: a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és – a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott kivétellel – legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról Oldal 10 / 15 2.5. 5. §5 (1) Vizsgát az tehet, aki a) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel, valamint b) rendelkezik ba) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel, vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsga eredményes teljesítését igazoló okmánnyal, és a 4. §-ban meghatározott szaktanfolyamot elvégezte, vagy bb) az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvánnyal. (2) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiállított építőgép-kezelői jogosítványba bejegyzett, adott gépre vonatkozó gépkezelési jogosultság – a 4. §-ban meghatározott szaktanfolyam elvégzése nélkül, gyakorlati vizsga letételével – a 2. melléklet szerinti azonos gépcsoportra terjeszthető ki. (3) A gépkezelő vizsgákat és gépkezelői jogosítvány kiadását a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint végzi. (4) Az NKH a szaktanfolyamot folytató szervezettel a szaktanfolyam befejezésének időpontját megelőző 5 munkanappal történt előzetes egyeztetés alapján határozza meg a vizsga időpontját és helyét. A szaktanfolyami képzést folytató szervezet kérelmére az NKH az e rendelet szerinti vizsga időpontját a szakképesítő vizsgával azonos napra tűzi ki. Ebben az esetben a szakképesítő vizsga elnökének kijelöléséhez az NKH egyetértése szükséges. (5) A vizsgák megtartására vonatkozó szabályokat az 5. melléklet tartalmazza. 5. § (1) bekezdés b) pont: Vizsgát tehet, az aki: ba) A 2. melléklet szerinti gépcsoportokra érvényes OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezők. Ezek a következők lehetnek: i.)7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 1993-tól  52 8299 04 9 0 06 Könnyűgépkezelő A bizonyítványban a géptípust megjelölt  52 8390 04 9 0 08 Nehézgépkezelő A bizonyítványban a géptípust megjelölt ii.) 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet - 2008 ig  31 5256 02 Könnyűgépkezelő  31 5256 03 Nehézgépkezelő iii.) 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 2008-2010 között 31 582 06 0000 00 00 Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés  31 582 06 0100 31 01 Emelőgépkezelő rész-szakképesítés  31 582 06 0100 31 05 Targoncavezető rész-szakképesítés  31 582 06 0010 31 01 Könnyűgépkezelő elágazás  31 582 06 0010 31 02 Nehézgépkezelő elágazás iv.) 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet 2010-2013. Hatályos a 17/2010 (XI. 25) NFM rendelet kiadásával (SZVK) 2013.09.01-ig A könnyűgépkezelő és nehézgépkezelő képzés elnevezés megszűnt. 31 582 06 0000 00 00 Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés  31 582 06 0100 31 01 Emelőgépkezelő (kivéve targonca) elágazás  31 582 06 0100 31 05 Targoncavezető elágazás v.) 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. Hatályos a : 12/2013. (III. 29.) NFM rendeletben kiadott SZVK kiadásával 2013.09.01-tól 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés  Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakirány  Targoncavezető szakirány bb) Bárki, akinek a 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján 1980. 01. 25 – 2009. 01.01 között kiadott építőgépkezelői jogosítványa van. Kiegészítés: Egyes képző, vizsgáztató szervezetek az építőgépkezelői jogosítvány mellé 1993 és 2009 között az aktuális OKJ-s bizonyítványt is kiadták. 5. § (2) bekezdés A 5. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti építőgépkezelői jogosítvánnyal rendelkezők a bejegyzett gépkezelési jogosultságnak megfelelő gépcsoportban a R. szerinti jogosultságot szaktanfolyam végzése nélkül, gyakorlati vizsga letétele nélkül szerezhetik meg. 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról Oldal 11 / 15 2.6. 6. § (1)6 Az NKH vizsgabizottsága (a továbbiakban: vizsgabizottság) elnökből és két tagból (a továbbiakban együtt: vizsgabiztos) áll. A vizsgára a vizsgabizottságot az NKH jelöli ki........... 2.7. 7. § (1) Aki a vizsga kötelezettségeit valamennyi vizsgatárgyból teljesítette, gépkezelői jogosítványt kap. (2)10 A gépkezelői jogosítvány kiadását, anyakönyvezését és a jogosítványmásodlatok kiadását az NKH végzi, a vizsgákról ké- szült vizsgajegyzőkönyvek adatai és a vizsgázó vagy a gépkezelői jogosítvány jogosultja kérelme alapján. A sikeresen vizsgázók részére az NKH a gépkezelői jogosítványt a vizsgát követő 15 munkanapon belül állítja ki. A R. a 4. melléklet az oktatási ismeretanyagot a 4. § (4) bekezdésben megadott óraterjedelmű oktatásnak megfelelően a következők szerint tartalmazza:  Az emelési, rakodási művelet helyszínének kijelölése és biztosítása  A gép üzembe helyezése  Az emelési, rakodási művelet (műveletek végrehajtása)  Az emelési, rakodási művelet végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szüksé- ges). Kérdés: milyen a vizsga eredménye, ha az irányító hibásan irányít?  A munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása. A R-ben sehol nem szerepel, hogy hány vizsgatárgyat kell a sikeres vizsgához teljesíteni, valamint az sem, hogy miből kell állni a gyakorlati vizsgának. 2.8. 8. § (1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. ........... (4)11 Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelé- sére 2016. június 30-ig jogosít. ......... A 8. § (4) bekezdés 2. mondata szerint a 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésére 2016. június 30-ig jogosít. Ez továbbá azt is jelenti, hogy a 2. mellékletben meghatározott gépcsoportokba nem tartozó gépekre igazak a 8. § (4) bekezdés 1. mondatában leírtak. Így a 2. mellékletben meghatározott gépcsoportokba nem tartozó gépekre igazak a 8. § (4) bekezdés 1. mondatában leírtak, azaz a 2. mellékletben nem szereplő gépek továbbra is kezelhetőek a 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvánnyal. Az, hogy az együttes rendelet alapján milyen gépekre, gépcsoportokra adtak ki építőgépkezelői jogosítványokat az együttes rendelet visszavonásáig (2009. 01. 01.-ig) különböző szervezetek honlapján elérhető volt, azonban ezek most már nem érhetők el. Kivételt jelent az OEME honlapja, ahol http://oeme.hu/downloads/2012/09/Epitogepkezelok_kategoria_070706.pdf címen szerepel egy 2007-es összeállítás, mintegy 500 feletti gépfajtával. Itt kell felhívni a figyelmet, hogy a honlapon az „Érdeklődők”-nek szóló összeállítást ki kell egészíteni azzal, hogy az emelőgépek területén a munkavédelemi előírások betartá- sának ellenőrzésével megbízott hatóság az államilag elismert szakképesítés megf